Desarmament dels moriscos de la foia de Salem (1563):
L'Alcúdia, Benigerví, Elca, Salem, el Ràfol, Beniatjar

Transcripció provisional i inacabada


ARV, Real, 563, I: 120r-121v; 314r-334v. Any 1563


[120r]

[...] die

et anno

Alcúdia, Benicherví y Elcha. E continuant la dita comprovació d'armes en lo dit castell de Xàtiva / e en presència del dit mag[nífic] en Vicent Darbien?,/ comissari de Sa Mag[estat], e dels nostres testimonis infrascrits / comparegué personalment lo dit mag[nífic] en Diego Martínez / en lo dit nom de pr[ocurad]or g[ener]al del dit noble don Eximén Pérez / de Calatayud, señor dels lochs de Alcúdia, Benicherví / y Elcha, de la foya de Salem, lo qual dix que, obtemperant al man[ament] [...] del dit Ilmo. Señor [...] don Alonso / de Aragó [...] g[ene]ral de Sa Mag[estat] en lo present regne / de [València] [...] les armes dels dits lochs de Alc[údia, Benicherví y Elcha al dit] castell de Xàtiva / portant aquelles per a [personalment] lliurar-les y entregar-/les en aquell dit castell [...]ades [...] perso/nal[ment] [...] lo dit[...] foren compro/[vades] [...] que lo dit en Diego Martínez / en lo dit [...] dits lochs de Alcúdia, Benicherví / y Elcha [...] les [...] y estimades / en lo [inventari] de aquell [...] en An/dreu Joan Navarro [...] / [...] comissari en / [...].

Primerament fonch attrobat en dites armes haver-hi / contades quaranta y set spases, les quals conformaren ab les contengudes en dit inventari.

Spases. --- xxxxvii

Punyals. Item fonch attrobat en dites armes ha/ver-hi quinze punyals, los quals conformaren ab lo dit inventari --- xv

Ballestes. Item fonch attrobat en dites armes haver-hi huyt ballestes, les quals conformaren ab lo dit inventari --- viii

Remelleres. Item fonch attrobat en dites armes haver-/hi set remelleres, les quals conformaren ab lo dit inventari --- vii

Ferros de llança. Item fonch attrobat en dites armes haver-hi hun ferro de llança, lo qual conformà ab lo dit inventari --- i

Guants de malla. Item fonch attrobat en dites armes haver-hi hun guant de malla, lo qual conformà ab lo dit inventari --- i


[120v]

Broquer. Item fonch attrobat en dites armes haver-hi hun broquer, lo qual conformà ab lo dit inventari --- i

Rodelles. Item fonch attrobat en dites armes haver-hi dos rodelles, les quals conformaren ab lo dit inventari --- ii

Asbrer. Item foch attrobat en dites armes haver-hi hun asbrer de ballesta, lo qual conformà ab lo dit inventari --- i

Sapera?. Item fonch [atrobat en dites armes haver-hi una sipera], lo qual conformà ab lo dit inventari --- i

Troços de spases. Item fonch attrobat en dites armes haver-hi dos troços de spases, los quals conformaren ab lo dit inventari --- ii

E com fos feta la dita comprovació de les dites armes / [...] aquella lo dit mag[nífic] Àlvaro de Medina / sotsalcayt del dit castell de Xàtiva [...] e confessà / [...] e rebut del dit mag[nífic] en Diego Martínez en lo dit nom [...] les sotscrites armes [...] en la sobrescrita comprovació [...] / [...] promet tenir aquelles [custodiades e guardades]en lo dit castell de Xàtiva [...] voluntat [...] / Sa Mag[estat] [...]en les quals coses foren fetes en lo dit castell de Xàtiva a deu dies del mes de marz del dit any de mdlx y tres.


[...] coses los dits [...] en lo castell de Xàtiva.

[...] die et ano


Salem y Ràffol. E continuant la dita compilació d'armes en lo dit castell / de Xàtiva e en presència del dit magnífic [...], comissari de Sa Mag[esta]t e dels nostres testimonis dessús scrits, / comparegué personalment lo dit ho[nest e] mag[nífich] en Diego Mar/tínez en lo dit nom de pr[ocurad]or g[ene]ral de les terres del dit / noble don Eximénez P[ér]ez Calatayut, sen[y]or dels lochs de / Salem y Ràffol, lo qual dix que obtemperant al /


[121r] manament per part del dit Exmo. senyor [...] don Alonso de / Aragó, lochtinent e capità g[ener]al de Sa Magestat en lo dit regne de Va[lència] / li [...] de portar les armes dels dits llochs de Salem / y Ràffol al dit castell de Xàtiva. Portava aquelles per a lliu/rar-les y entregar-les en dit castell a la persona deguda / [...]. E axí executant lo dit manament foren compro/vades les armes que lo dit en Diego Martínez en lo dit nom / [...] dels dits llochs de Salem y Ràffol, ab les armes que / s'an scrites y estimades en lo inventari de aquelles fet, e scrit de la mà d'en Dionís Perpinyà, no[ta]ri, y fermat de la mà del dit / en Diego Martínez a huyt dies del passat mes de febrer / [...] essent comissari lo dit en Dionís Perpinyà.

Primerament fonch attrobat en dites armes haver-hi / contades quaranta y quatre spases bones / y huyt spases sense [guarnició?] ab [que?] algunes trencades, les quals conformaren ab les contengudes en dit inventari.

Spases. --- lii

Punyals. Item fonch attrobat en dites armes haver/-hi set punyals, los dos sense mànech, / los quals conformaren ab lo dit inventari --- vii

Ballestes. Item fonch attrobat en dites armes haver/-hi deu ballestes, les set de fusta y les / tres de ferro, les quals conforma/ren ab lo dit inventari y sobraren quatre ballestes --- x

Asbrers. Item fonch attrobat en dites armes haver/-hi sis asbrers de vallesta, hun més dels / contenguts en dit inventari --- vii

Remelleres. Item fonch attrobat en dites armes haver/-hi una remellera, la qual conformà / ab lo dit inventari --- i

Rodella. Item fonch attrobat en dites armes haver/-hi dos rodelles, les quals confor/maren ab lo dit inventari --- ii

E com fos feta la dita comprovació de les sobredites armes hi.s trobàs / que a d'aquella lo dit mag[nífich] en Alvaro Demedrio, [comissari del] sotsalcayt del dit castell de Xàtiva, gratis [et p] confessà ha/ver hagut e rebut del dit mag[nífich] en Diego Martínez en lo / dit nom totes les sobredites armes consignades y scrites en la sobredita comprovació, signà etc [...] etc, / promettent-los tenir guardades e custodiades en dit castell / de Xàtiva a tota ordinació e voluntat de Sa Mag[esta]t, o de sa execució, ab la fidelitat deguda e sots obligació e /


[121v] porfia [de tots sos béns mobles] etc., los quals cosa[...] fetes en lo castell de Xàtiva a deu dies del mes de marz del dit any mdlx y tres.

P os dits castell de Xàtiva

die

Lo dit en Diego Martínez gratis etc confessà haver hagut e rebut del dit mag[nífich] en [Vicent D'arbon´], comissari de Sa Mag[estat] [personalment?] etc trenta y sinch sous [....] de Val[ència]e són per la sua dieta e per lo port de dites armes al present castell de Xàtiva, les quals vingueren en cinch càrregues, sig[natura] etc [....] etc [...] castro Xative etc.

[Signatura il·legible]


[314r]

Salem

El Rey y por su real Majestad

Primeramente por quanto por buenos y justos /

[...] armas a los moriscos

[...] del presente reyno

y ha sido servido que esto se haga

por mano de los barones por la gran confiança

el barón

en el dicho lugar de la Foya de Salem y Rafalgeps

el dicho Dionís Perpinyà

lugar de la Foya de Salem

don Eximén Pérez de Calatayud


[314v]

officiales vayan de casa en casa de sus vassallos nuevamente

y les tomen todas lar armas que se hallaren en cada una dellas

de qualquier género

Yo, Fernández de Soto


[315r]

Lo lloch de Salem

Primo doní mdlxiii die vero intitulato / octavo mensis februarii, yo, Dionís Perpinyà, / comissari feta

y per lo dit Diego Martínez en cascuna casa de aquells y los ítems e partides següents:

Primo en la casa de ++ [fonch attrobat lo seguent, ço és: dos espases que valen dotze sous. Item en la mateixa casa fonch atrobat un punyal a modo de mocara? que val tres sous. Item en la mateixa casa fonch atrobat un asbrer y unes gaffes: huyt sous, totes les quals armes sumen vint-y-tres sous .....................xxiii

Item en la casa de Joan Jàffer fonch atrobat una espasa que val setze sous ...............................................xvi


[315v]

Item en la casa de Saed Bensun fonc atrobat


[317r]

Ara ojats que us fan a saber de part de la Sacra


[318r]

mensis februarii ano mdlxiii en Pedro Navarrro, ministre e guardià de la dita Foya de Salem del dit noble don Ximén Pérez

entre nou y deu de matí haver publicat en la plaça del dit lloch de Salem

Pedro Navarro, ministre e guardià de la dita foya

entre tres y quatre de vesprada haver publicat en la plaça del dit lloch del Ràphol

del dit lloc la dessús


[319r]

Real pragmàtica, sanció, últimament feta y provehïda per Sa Magestat el Rey nostre señor a denou dies del mes de Giner, any M.D.Lxiii, ab la qual se prohibeix que los Moriscos novament convertits del present regne de València, fills y descendents de aquells, per ningun temps no puixen tenir ni portar en ses cases pròpies, ni de altri, ni fora d'elles, ni en altre qualsevol lloch o part armes algunes offensives, ni defensives, pròpies, ni de altri, excepto ganivets e instruments necessaris per a usos de casa, arts y officis de cascú. La qual fon manada publicar per lo Excellentissim señor don Alonso de Aragó, duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general del dit regne de València.


[319v]

Ara ojats que us fan a saber de part de la Sacra, Cathòlica, Real Magestat: e per aquella de part del Excellentíssimo senyor don Alonso de Aragó, duch de Sogorb y de Cardona, gran Condestable de Aragó, marqués de Pallàs, compte de Ampúries y de Prades, Viscompte de Vilamur, y senyor de la Baronia d'Entença, llochtinent y capità general en lo present regne de València. Que per quant aprés de haver manat sa Magestat llevar les armes als Moriscos novament convertits del present regne, ha remés a sa Excellència a cerca dites coses una Real pragmàtica perpètuament duradora, per a que se publique per dit regne: la qual és del sèrie e tenor següent.

Nós, don Phelip, per la gràcia de Déu, Rey de Castella, de Aragó, de Leó, de les dos Sicílies, de Jerusalem, de Ungria, de Dalmàcia, de Croàcia, de Navarra, de Granada, de Toledo, de València, de Galícia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Còrcega, de Múrcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las islas de Canària, de las islas Índies y terra ferma del mar ocèano, Archiduch de Àustria, duch de Borgoña, de Bravante, y de Milà, compte de Barcelona, de Flades, y de Tirol, senyor de Vizcaya, de Molina, duch de Atenas, y de Neopàtria, compte de Rosselló y Cerdaña, marqués de Oristan y de Gociano. Per quant havem manat per molts bons e justs respectes desarmar los novament convertits, de Moros, fills, edescendents de aquells en lo dit regne de València: y volem que per al devant se continue y guarde lo dit nostre manament. Per tant ab tenor de la present nostra Real pragmàtica, sanció per tots temps valedora, e duradora, de nostra certa sciència, y Real autoritat delliberadament y consulta, y de nostre propi motiu, usant de nostra suprema potestat y Regalia, statuhim, sancim, ordenam, prohibim, e manam expressament, que los dits novament convertits de Moros, fills, e descendents de aquells en lo dit regne de València, per via alguna directa, o indirecta: cogitada, o incogitada, no puixen tenir, ni portar en ses cases pròpies, ni de altri: ni fora d'elles, ni en altre qualsevol lloch, o part, armes algunes offensives, ni defensives, pròpies, ni de altri: excepto ganivets, e instruments necessaris pera usos de casa, arts y officis de cascu. E qui lo contrari fara encorrega en pena de perdre les armes, y de galera perpetua, y de côfiscació /


[320r] de la casa, a hon seran trobades les tals armes: y altres penes arbitraries, fins a pena de mort inclusive: considerant en tot la gravetat de la culpa del qui contravindra, per augmentar, o menorar la pena. E volem que sien obilgats a guardar, e observar la present nostra pragmàtica, sancio, tots los novament convertits de Moros, fills, e descendents de aquells en lo dit regne, y de altra qualsevol part en aquell confluents. Mananat ab lo mateix tenor de les presents, y de la dita nostra certa sciencia, y Real autoritat al molt Illustre Lochtinent y capita general, regent de la Cancelleria, Doctors de la Real audiencia, Portants veus de general governador, Batle general, Mestre racional, Advocat y procuradors fiscals, justicies, Jurats, Alguazirs, Porters, Veguers, y altres qualsevol officials, axi majors com menors en lo dit regne de Valencia constituhits, e constituhidors: y als Lochtinents y surrogats de aquells, e a tots e qualsevol Barons, e senyors dels dits novament convertits de Moros, fills, e descendents de aquells: y totes y qualsevol altres persones de qualsevol estament, ley o condicio que sien als quals pertanyga, o pertanyer puixa, ara, o en lo esdevenidor que la present nostra Real pragmatica, sancio, ordinacio, prohibicio, e provisio per tots temps valedora, e duradora: e totes e sengles coses en aquella contengudes, decernides, declarades, y specificades, guarden, tinguen, y observen: guardar, tenir, y observar façen inviolablement, per totes e qualsevol persones, e subdits nostres: guardantse attentament de fer, o permetre que sia fet, o attentat lo contrari en alguna manera: per quant la nostra gracia los es chara, e la pena de dos milia florins de or de Arago dels bens de quelsevol contrafaent exigidors, e als nostres reals cofrens applicadors desijen evitar. Y per que de les coses desus dites ignorancia nos puixa allegar, volem encara, y manam que la present nostra pragmatica, sancio, sia publicada per la forma y los lochs acostumats en totes les ciutats, viles, e lochs del dit regne, en los quals hauran novament convertits de Moros, fills, o descendents de aquells: y que les relacions de les dites publicacions se continuen a peu della en la nostra real Cancelleria de Valencia. En testimoni de les quals coses havem manat fer la present ab nostre Real sagell commu en lo dors sagellada. Datis en la nostra vila de Madrid a denou dies del mes de Giner, any de la nativitat de nostre senyor Jesu Crist Mil cinchcents sexanta y tres. Yo el Rey. Viddit don Bernardus Vic. V. Comes generalis thesaurarius. V. Ciginta R. V. Loris. R. V. Luna. R. V. Santis. R. V. Saganta pro Conservatore generali. In curiae Valentiae. fol Liii. Per ço perq que ningu pretenga, ni allegue ignorancia de tot lo contengut en la dita real pragmàtica, sancio, mana sa Excellencia per execució de dits Reals manaments, que aquella sia publicada per la present ciutat, e per totes les de sus dites parts, e lochs del regne. Per al qual efecte mana sa Excellència sia la present Real crida impressa, perquè ab les còpies axí impresses se publique per les dites parts del regne: les quals sien hagudes per originals. E guart-se qui guardar-se ha.

El duque

V. Gallart R. V. Ferrer.

V. don G. Marrades V. Cas.

locum te. gen. the.

V. Arrufat. V. Rocca.

V. Roig. V. De Bas.

V. Fisci advocatus

Io. Fernandez de Soto

In Curiae locum ten. generalis

Valentia tertio.

Fon publicada la present Real crida a huyt del mes de Febrer, any M.D. Lxiij, per Pedro Navarro, ministre y guardià de la dita Foya de Salem dix ell entre noy y deu hores de matí haver publicat en la plaça del dit lloch de Salem en presència? de tots los vehïns e del dit lloc la dessús dita pragmàtica.

Johan diez y Pedro Navarro, ministre e guardià de la dita foya dix ell entre les tres y quatre de vesprada haver publicat en la plaça del dit lloch del Ràphol en presència de tots los vehïns e habitadors del dit lloch la dessús dita pragmàtica.


[321r]

Lo lloch del Ràphol

Anno a Nativitate Domini millessimo quingentessimo sexagessimo tertio die mensis februarii. Yo, Dionís Perpinyà, comissari elet per Sa Magestat ab la promissió feta lo primer del present me trobí present en la Foya de Salem del noble don Ximén Pérez de Calatayú ço és en lo lloch del Ràphol per a escriure y inventariar e escripturar totes les armes dels nous convertits de moriscos e vehïns de dits llochs en presència y assistència de Diego Martínez pr[ocurador] del noble don Eximén Pérez de Calatayud en les cases de cascú de aquells escrites y escripturades per mi, dit Comissari, y per lo dit comissari y per lo dit

los ítems

Primo en la casa de Miguel Bolcacim, fill de l'alamí, fonch atrobat les següents coses: una rodella que valia tres reals castellans......

Item en la casa de Genís Essa fonch atrobat una spasa que val dos reals castellans

Item en la casa de Francisco Bennayrel?? fonch atrobat una spasa que val dihuyt sous.............xviii

Item en la casa de Miguel Essa, fuster, fonch atrobat una ballesta ab ses gaffes

Item en la mateixa cas fonch atrobat una spasa que val quatorze sous..........xviii

Item en la casa de Genís Essa fonch atrobat una spasa que val dihuyt diners.....xviiii


[321v]

Item en la casa de Johan Maganga fonch atrobat una spasa que val vint-y-un sous....xxi

Item en casa de Pedro Jàffer moresch fonch atrobat una spasa y un punyal que val vint sous...xx

Item en la casa de Johan Mobros? fonch atrobat una spasa y un punyal sense bayna que val dotze sous...xii

Item en la casa de Joan Algassí no fonc atrobat res.

Item en la casa de Joan Algozer fonch atrobat y un asbrer y unes gaffes y uns passadors : ço és les espasses quaranta sous y lo asbrer y les gaffes y passadors deu sous que és tot cinquanta sous

l.....................................................

Item en la casa de Andreu Bolcàcer fonch atrobat una spasa que val setze sous

Ítem en la casa de Miguel Essa fonch atrobat una spasa y un asbrer y gaffes ab quatre agafadors que val, ço és, la espasa huyt reals castellans y l'asbrer y gaffes y agaffadors val huyt sous ...

Ítem en la casa de Miguel Bolcàcer, fill de la viuda fonch atrobat dos espasses y hun asbrer y unes gaffes ço és una spasa sous y l'altra un real valencià y lo asbrer y gaffes onze sous que ´s tot vint y sis sous

Ítem en la casa de Johan Essa fonch atrobat

Ítem en la casa de Diego Jàfer


[322vbis]

+

Dionís Perpinyà, por. de la

Foya de Salem y Rafalgeps de don

Eximén Pérez de Calatayut


[323r]

El rey y por su real magestat

Alcúdia, Beniget hi

d'Elqha de la Foya de Sa

lem de don Eximén Pérez

de Calatayú


[324r]

Inventario e anotacions de les armes que se han trobat en los llocs de l'Alcúdia, Benicherví y Elca de la baronia de Salem del noble don Ximén Pérez de Calatayut y en cadascú de aquells espressament.


[332r]

Fonch llegida e publicada la present crida en los llochs de l'Alcúdia, Benicherví y Elca de la baronia de la Foia de Salem a huyt dies del mes de febrer any m.d.lx y tres. d'en Joan Navarro, y rebedor de l'inventari de les armes de dits llochs en cadasqun de aquells

Andreas Joannes Navarro


[333r]

Real pragmàtica, sanció, últimament feta y provehïda per Sa Magestat el Rey nostre señor a denou dies del mes de Giner, any M.D.Lxiii, ab la qual se prohibeix que los Moriscos novament convertits del present regne de València, fills y descendents de aquells per ningun temps no puixen tenir, ni portar en ses cases pròpies, ni de altri, ni fora d'elles, ni en altre qualsevol lloch o part armes algunes offensives, ni defensives, pròpies, ni de altri, excepto ganivets e instruments necessaris per a usos de casa, arts y officis de cascú. La qual fon manada publicar per lo Excellentissim señor don Alonso de Aragó, duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general del dit regne de València.


[333v]

Ara ojats que us fan a / saber de part de la Sacra, Cathòlica, Real Ma/gestat: e per aquella de part del Excellentís/simo senyor don Alonso de Aragó, duch de / Sogorb y de Cardona, gran Condestable / de Aragó, marqués de Pallàs, compte de Ampú/ries y de Prades, Viscompte de Vilamur, y se/nyor de la Baronia d'Entença, llochtinent y capità general en lo present regne de València. / Que per quant aprés de haver manat sa Magestat llevar les armes als Moris/cos novament convertits del present regne, ha remés a sa Excel·lència a cerca / dites coses una Real pragmàtica perpètuament duradora, per a que se publi/que per dit regne: la qual és del sèrie e tenor següent.

Nós, don Phelip, per la gràcia de Déu, Rey de Castella, / de Aragó, de Lleó, de les dos Sicílies, de / Jerusalem, de Ungria, de Dalmàcia, de Croàcia, de Navarra, de Granada, / de Toledo, de València, de Galícia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de / Còrdova, de Còrcega, de Múrcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algezira, de / Gibraltar, de las islas de Canàrias, de las islas Índies y terra ferma del mar océ/ano, Archiduch de Àustria, duch de Borgoña, de Bravante, y de Milà, co[m]pte de Barcelona, de Fla[n]des, y de Tirol, senyor de Vizcaya, de Molina, duch de Athenas, y de Neopàtria, co[m]pte de Rosselló y Cerdaña, marqués de O/ristán y de Gociano. Per quant havem manat per molts bons e justs res/pectes desarmar los novament convertits de Moros, fillls, e descendents de a/quells en lo dit regne de València: y volem que per al devant se continue y / guarde lo dit nostre manament. Per tant ab tenor de la present nostra Real / pragmàtica, sanció per tots temps valedora, e duradora, de nostra certa / sciència, y Real autoritat delliberadament y consulta, y de nostre propi mo/tiu, usant de nostra suprema potestat y Regalia, statuhïm, sancim, ordenam, / prohibim, e manam expressament, que los dits novament convertits de Mo/ros, fills, e descendents de aquells en lo dit regne de València, per via alguna / directa, o indirecta, cogitada, o incogitada, no puixen tenir, ni portar en ses / cases pròpries, ni de altri: ni fora d'elles, ni en altre qualsevol lloch, o part, armes algunes offensives, ni defensives, pròpries, ni de altri: excepto ganivets, e instruments necessaris per a usos de casa, arts, y officis de cascú. E qui lo con/trari farà encórrega en pena de perdre les armes, y de galera perpètua, y de co[n]/


[334r] fiscació de la casa, a hon seran trobades les tals armes: y de altres penes arbi/tràries, fins a pena de mort inclusive: considerant en tot la gravetat de la cul/pa del qui contravindrà, per augmentar o menorar la pena. E volem que / sien obilgats (sic) a guardar, e observar la present nostra pragmàtica, sanció, tots los novament convertits de Moros, fills, e descendents de aquells en lo dit / regne, y de altra qualsevol part en aquell confluents. Manant ab lo mateix / tenor de les presents, y de la dita nostra certa sciència, y Real autoritat al molt / Il·lustre Llochtinent y capità general, regent la Cancelleria, Doctors de la Real audiència, Portants veus de general governador, Batle general, Mestre racional, Advocat y procuradors fiscals, justícies, Jurats, Alguazirs, Porters, Veguers, y altres qualsevol officials


ARV, Real 564 II. Any 1563

[597r]

El lugar de Salem

Ràfol

Anno die

februarii

Yo, Dionís Perpinyà, comissari

feta lo primer

del present me trobí

expressament en la Foya de Salem del noble don

Eximénez Pérez de Calatayud en lo lloch

de Salem

totes les armes dels nous

Convertits

de Diego Martínez

procurador de don Ximén

Pérez de Calatayud cases de

Diego Martínez

per los ítems

següents

Primo en la casa de Vicent Caro fonch atrobat lo següent: dos espases que valen dotze sous. Ítem en la mateixa casa fonch atrobat hun punyal que val tres sous. Ítem en la mateixa casa fonch atrobat un asbrer y unes gaffes huyt sous, totes les quals armes sumen vint y tres sous .................................................................................. xxiii

Ítem en la casa de Johan Jàfer fonch atrobat una spasa que val dotze sous ............................................. xii

Ítem en la casa de ot no fonch atrobat res.

Ítem en la casa de la viuda mareta fonch atrobat una spasa que val dos sous ........................................... ii

Ítem en la casa de Johan Fotoa fonch atrobat una spasa y hun punyal sense bahïna que val vint y dos sous ................... xxii

Ítem en la casa de Vicent fonch atrobat una spasa y hun punyal que val dotze sous .................................... xii

Ítem en la casa de Miquel Bolcàcim fonch atrobat una spasa y un punyal que val quinze sous ............................ xv

Ítem en la casa de Johan B fonch atrobat una spasa que val

Ítem en la casa de Gaspar fonch atrobades dos spases bona que valen quatorze sous

Ítem en la casa de Johan fonch atrobat no-res.


[598v]

Lo lloch del Ràfol

Anno a Nativitate Domini millessimo quingentessimo sexagessimo tertio die mensis februarii. Yo, Dionís Perpinyà, comissari elet per Sa Magestat ab la promissió? feta lo primer del present

me trobí present en la Foya de Salem del noble don Ximén Pérez de Calatayud ço és en lo lloch del Ràfol per a escriure e inventariar e escripturar totes les armes de los nous Convertits de Moriscos e vehïns de dits llochs en presència y assistència de Diego Martínez, procurador del dit noble don Ximén Pérez de Calatayú en les cases de cascú de aquells escrites y escripturades per mi, dit Comissari, y per lo dit Comissari y per lo dit Diego Martínez en cascuna casa [599r] de aquells y los items expressats següents:

Primo en casa de Miguel Bolcasim, fill de l'alamí, fonch atrobat lo següent, ço és, una rodella que val tres reals castellans.

.................................................

Item en la casa de Genís Essa fonch attrobat una spasa que val dos reals castellans y un sou.......................

Item en la casa de Francés Ben Nayre fonch atrobat una spasa que val dihuyt sous.........................................xviii @

Item en la casa de Miguel Essa, fuster, fonch atrobat una ballesta

Val quaranta sous......................................xxxx @

Item en la mateixa casa fonch atrobat una spasa que val quatorze sous.

xiiii @

Item en la casa de Genís Essa fonch atrobada una spasa que val dihuyt diners

Item en la casa de Johan Magancha fonch atrobat una spasa que val vint-y-hun sous...........................................xxi@

Item en la casa de Pedro Jàfer moresch? fonch atrobat una spasa y hun punyal que val vint sous..............................xx @

Item en la casa de Johan Mobros? fonch atrobat una spasa y hun púnyal sense bahïna que val tot dotze sous...............xii @


[599v]

Item en la casa de Johan Algassi no fonch atrobat res.

Item en la casa de Johan Algocer fonch atrobat

dues gafes y tres passadors

y lo asbrer y les gafes y passadors

Item en la casa de Andreu fonch atrobat

Item en la casa de

Item en la casa de Miguel Bolcàcer, fill de la viuda, fonch atrobat dos spases y un asbrer y unes gafes, ço és: una spasa, dotze sous, y l'altra hun real valencià, lo asbrer y gafes dotze sous, qu·és tot vint y cinch sous .................................. xxv

Item en la casa de Joha Essa fonch atrobat una spasa que val deu sous.......................x

Item en la casa de la viuda de Diego Jàfer fonch atrobat dos spases que valen vint y hun sous................xxi @

Item en la casa de Miquel Essa fonch atrobat una ballesta sense corda ab cinch passadors ab ses gaffes que val trenta-dos sous y la spasa setze soous qu·és tot sous

Item en la casa de Johan fonc atrobat que val

setze sous

Item en la casa de Miquel Essa, jurat, fonc atrobat una spasa que val díhuyt sous................xviii @

Item en la casa de Johan S fonc atrobat una spasa que val sis sous

Item en la casa de Johan Edris fonch atrobat una spasa sense bahïna que val dos sous....ii @

Item en la casa de Miquel Bolcàcer fonc atrobat lo següent ço és tres spases y una rodella ves les dos spases valen quatre sous l'altra spasa hun sou y la rodella quatre sous qu·és tot quarant y

Item en la casa de Miguel Jorro no fonch atrobat res.

Item en la casa de Miguel Jorro, justícia, fonch atrobat una spasa que val huyt sous...........viii @

Item en la casa de Johan Algassi fonch atrobat una spasa que val dotze sous....xii @

Totes les quals dessús dites armes scrites en lo dessús dit lloch del Ràfol

comissari acomanades al dit don Diego Martínez procurador del noble Ximén Pérez lo qual dit encomanades aquelles

publicada la crida e pragmàtica

Ximén Pérez en lo dit lloch del Ràfol.

Beniatjar

Memorial de les armes que foren trobades en lo lloc de Beniatjar en l'escorcoll fet per nosaltres don Ximén Pérez de Calatayú, senyor de dita baronia


[606v]

Alcúdia

prosseguendo ad ulteriora non se divertendo ad aliud comissarius cum Joannes Jàfer et me

ad locum de l'Alcúdia et in eodem adnotarunt et fecerunt inventarium següentem:

Primo en casa de Baynins foren atrobades una scopeta turquesca ab tots sos aparells de flascó, tant solament una spasa vella y una sernellera foradada que tot val

Item en casa de Joan Guasta? fonch atrobada una spasa que a val...vii

Item en casa de Cobegil foren atrobades una ballesta sense corda aba gaffes, una spasa que tot a val....lx

Item en casa de Gaspar Silim

Item en casa de Miguel Silim

Item en casa de Francisco Jabalí

Item en casa de Joan Algaci

Item en casa de Pere Forca?

Item en casa de Pere Javalí

Item en casa de Vicent Bolcassim

Item en casa de Joan Selema?

Item en casa de Loís Malll

Item en casa de Miguel **

Item en casa de Joan Ben ***

Item en casa de Francés Silim

Item en casa de ***

Item en la matexa casa fonch atrobada

Item de Joan Boayzar


© Salvador Jàfer i Sanxis

València, febrer de 1998-20 de novembre de 2006