En el nom de Déu

Petita bibliografia

Enllaços

L'Orient d'al-Àndalus

Lingüística dels països àrabs i islàmics


Petita bibliografia

[1911 Ayala] = Doctrina cristiana en lengua arábiga y castellana para instrucción de los moriscos, del Ilustrísimo Sr. D. Martín de Ayala, Arzobispo de Valencia, segunda edición en fotograbado editada por el M. I. Sr. Dr. D. Roque Chabás, canónigo de la S.I.M. de Valencia, Valencia: Imprenta Hijos de F. Vives Mora, 1911.

[1940 Asín] = Miguel Asín Palacios, Contribución a la toponimia árabe de España, Madrid, CSIC, Imprenta de Estanislao Maestre, 1940.

[1962 Fuster] = Joan Fuster, «La llengua dels moriscos», Poetes, moriscos i capellans (1962), OC, I: 391-431, Barcelona, Edicions 62, 1968. Segona edició.

[1967 Lewis] = G. L. Lewis, Turkish Grammar, Oxford - New York, Oxford University Press. Reprinted with corrections 1988.

[1970 Lecomte/Ghedira] = G. Lecomte et A. Ghedira, Méthode d'arabe littéral. Premier livre, («Études arabes et islamiques», Manuels), Klincksiek, Paris, 1970. Segona edició.

[1979 Alhambra] = Diccionario árabe-español; español-árabe, por M.G. Kaplanian, Ramon Sopena, Barcelona, 1979.

[1980 DCECH] = Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, por Joan Corominas, con la colaboración de José A. Pascual, Madrid, Gredos (BRH, V. Diccionarios, 7), 6 vols., 1a ed. 1980, 3a reimpressió, 1991.

[1980-91 DECLC] = Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, per Joan Coromines, amb la col·laboració de Joseph Gulsoy i Max Cahner, 9 vols., Barcelona, Curial Edicions Catalanes - Caixa de Pensions "la Caixa", 1980-91.

[1980 DCVB] = Diccionari Català-Valencià-Balear (Inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves formes literàries i dialectals, recollides dels documents i textos antics i moderns, i del parlar vivent al Principat de Catalunya, al Regne de València, a les Illes Balears, al Departament francès dels Pirineus Orientals, a les Valls d'Andorra, al marge oriental d'Aragó i a la ciutat d'Alguer de Sardenya), obra iniciada per Mn. Antoni Ma. Alcover, redactada per Mn. Antoni Ma. Alcover, Francesc de Borja Moll, Manuel Sanchis Guarner i Anna MoMarquès, Palma de Mallorca, Editorial Moll, 1980.

[1982 Schmidt] = Método diario Assimil, El árabe sin esfuerzo, 2 vols., texto original francés de J.-J. Schmidt, adaptado para el uso de los Hispanófonos, con una introducción a la lengua por Fortunato Riloba, Chennevières-sur-Marne, Assimil. Traducció espanyola de L'arabe sans peine, 1975.

[1982 Barceló] = Maria del Carmen Barceló Torres, Toponímia aràbica [sic] del País Valencià. Alqueries i castells, amb pròleg per Antoni Ferrando, Canals, Ajuntament de Xàtiva / Diputació Provincial de València, 1983.

[1983 Heikal] = Ahmed Heikal, Curso de árabe, Hiperión, («Libros Hiperión», 73), Madrid, 1983. Segona edició.

[1984 Burns] = Robert I. Burns, "La muralla de la llengua: bilingüisme i interacció", Moros, cristians i jueus en el regne croat de València, València, Tres i Quatre, 1987, pàgs. 251-78.

[1986 Corriente i altres] = F. Corriente, A. Galmés de Fuentes, J. A. Frago, J. Solà, a. Ferrando, M. J. Rubiera, J. J. Román del Cerro, M. de Epalza, L. Alpera, Las lenguas prevalencianas (árabe, mozárabe, castellano-aragonés, catalán), Alacant: Universidad de Alicant, Secretariado de Publicaciones, 1986.

[1986 Corriente] = Federico Corriente, Introducción a la gramática y textos árabes, Editorial Coloquio, Madrid, 1986.

[1986 Riloba] = Fortunato Riloba, Gramática árabe-española con crestomatía de lecturas árabes, 4a ed. revisada, Edelsa/Edi 6, Madrid, 1986.

[1987 Lluch] = Roser Lluch i Oms, Compendi gramatical de l'hebreu israelià, Barcelona, Generalitat de Catalunya, CIRIT (Papers de Treball, 3), 1987.

[1987 Labarta] = Ana Labarta, La onomástica de los moriscos valencianos, Madrid, CSIC.

[1988 Brage] = Francisco Javier Brage, Estudio sobre el vocalismo en los dialectos árabes, Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Instituto Hispano-Arabe de Cultura, («Cuadernos de Lengua y Literatura», 3), Madrid, 1988.

[1988 Corriente] = Federico Corriente, Nuevo diccionario español-árabe, Madrid, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Instituto Hispano-árabe de Cultura.

[1988 Polanco] = Lluís B. Polanco Roig, «Sistemes de representació gràfica de mots àrabs en català», separata de la revista Sharq Al-Andalus, núm. 5, Universitat d'Alacant, pàgs. 11-30.

[1989 Suárez] = Manuel Suárez Rosales, Antropónimos mazigios (guanches y continentales), Islas Canarias, Aguere (La Laguna), 1989.

[1989-97] = Onomasticon Cataloniae (Els noms de lloc i noms de persona de totes les terres de llengua catalana), obra fundada per Josep M. Casacuberta, per Joan Coromines, amb la col·laboració de Max Cahner, Joan Ferrer, Josep Giner, Joseph Gulsoy, Josep Mascaró, Philip D. Rasico i Xavier Terrado, Barcelona, Curial Edicions Catalanes - Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa", 1989-97, 7 vols. publicats.

[1990 Peñarroja] = Leopoldo Peñarroja Torrejón, El mozárabe de Valencia (Nuevas cuestiones de fonología mozárabe), Madrid, Gredos (BRH: I. Tratados y monografías, 16). 1990.

[1991 Saleh] = Waleed Saleh, Lengua árabe. Gramática y ejercicios. Nivel intermedio, Madrid, CantArabia-Asociación de Amistad Hispano-Arabe («Almoradí», 4).

[1991 Corriente] = Federico Corriente, Diccionario árabe-español, Barcelona, Editorial Herder, 1991.

[1992 GC] = Español-árabe. Guía de conversación, Yale, Bilbao, 1992.

[1994 Balañà] = Pere Balañà i Abadia, Lèxic usual català-àrab, àrab català, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Direcció General de Política Lingüística, 1994.

[1995 Tilmatine i altres] = Timaltine, M; El Molghy, A.; Castellanos, C.; Banhakeia, H., La llengua rifenya (Tulayt tarifit), Bellaterra, Universitat Autònoma, Servei de Publicacions, Departament de Traducció i d'Interpretació, 1995.

[1996 Cortés] = Julio Cortés, Diccionario de árabe culto moderno (Árabe-español), Madrid: Gredos (BRH: V. Diccionarios, 18), 1996.

[1999 Corriente] = Federico Corriente, Diccionario de arabismos y voces afines en iberorromance, Madrid: Gredos, 1999.


Enllaços externs

 • Afroasiàtic
 • The Afroasiatic Index Project
 • Àrab
 • Arabismo
 • Sociedad Española de Estudios Árabes
 • The Human Languages Page: Àrab
 • Hebreu
 • Gramàtica
 • Tamazight (Berber)
 • Antroponímia
 • Enllaços amazigh
 • Rifeny
 • Altaic
 • Gramàtica
 • Indoeuropeu
 • Hindustani
 • Hindi, Urdu, Pashtu, Pashto and English Word List
 • Iranià (Persa)
 • Kurd
 • Islamic Languages and Art Resources
 • Malaiopolinèsic
 • Enllaços interns


  © Salvador Jàfer i Sanxis
  La Terra d'Enlloc: Produccions Alternatives
  València,
  abril de 1998-abril de 2003