La Terra d'Enlloc / Els jardins d'Alandalús / El calendari musulmà


L'any musulmà és rigorosament lunar; es divideix en 12 mesos que són rotatoris i tornen al seu lloc de partida cada 33 anys. Els cicles són de 30 anys i comprenen 19 anys comuns (345 dies) i 11 anys bixests (355 dies). Els mesos tenen 20 o 30 dies.

Els mesos o llunacions que integren l'any musulmà es compongueren en el temps de Kilâb bnu Murra, un dels besavis del Profeta .

El calendari alcorànic és universalment i únicament el calendari de la hijrah. L'era musulmana començà el 16 de juliol de 622.

/ 1. Muhàrram / 2. Sàfar / 3. Ràbiu-l-àuual / 4. Ràbiu-l-àkhir / 5. Jumadà-l-ulà / 6. Jumadà-l-àkhira / 7. Ràjab / 8. Xa'ban / 9. Ramadan / 10. Xauual / 11. Du-l-qa'adah / 12. Du-l-hijjah /


La fase de la lluna actual
moon info
Horaris de pregària

Segons l'escola jurídica de què es tracte pot haver-hi una diferència d'un dia en el c˛mput mensual±.

La Terra d'Enlloc
València, juliol de 2008