El nom del Ràfol

Topònims del terme

Notícies de la Vall d'Albaida

La Vall d'Albaida

Toponímia del Ràfol de Salem
(la Vall d'Albaida)

El nom del Ràfol: rah·l + raff > rafl > ràfol

Salvador Jàfer i Sanxis

Tradicionalment el nom del nostre poble és interpretat com a "recer de pau o racó de pau". [en castellà: "remanso de paz"]. Aquesta explicació té només una part de raó, ja que tant la paraula Ràfol com la paraula Salem procedeixen de l'àrab i signifiquen aproximadament això: "la finca de la pau, la masia o el cobert de la pau", si traduïm literalment les paraules "ràfol" i "salem" segons el seu sentit etimològic.

De tota manera, si analitzem més detingudament la procedència lingüística i històrica del nom del nostre poble hauríem de fer unes quantes matisacions. En primer lloc, la paraula Ràfol té un origen encara discutit entre els lingüistes. El gran lexicògraf Joan Coromines [DCECH i DECLC] la fa derivar de l'arrel àrab raff, que vol dir "cornisa, ràfec" i que per extensió vindria a ser com una espècie de cobert o recer.

Un altra etimologia és la que fa derivar la paraula Ràfol del mot àrab rah·l, que significa, "lloc on es fa una parada en el camí", "campament", "mallada, pleta o corral" i també "ramat" [sv rah·ala: rah·l, pl. arh·ûl / rih·âl: Corriente 1991, 285: 'silla de camello, bagaje, alto, morada, paradero'; Cortés 1996, 411: 'silla de camello; alforja; equipaje; (pl.) parada intermedia; alojamiento']. Com que l'abundància de rih·âl en l'època musulmana i cristiana medieval era tan gran i el seu significat coincidia en bona part amb el de l'arrel raff, és ben possible que, com diu Joan Coromines, es produïra un encreuament entre les dues paraules. De manera que el nom Ràfol vindria d'una forma rafl, que podíem interpretar com a "casa de camp que té un tros de terra per a cultivar i un corral per al ramat". Per tant el Ràfol de l'època musulmana devia ser, com ja hem dit, un grup de cases de camp o una masia on s'agrupaven algunes famílies per a cultivar la terra i pasturar el ramat, lloc que servia alhora de parada o allotjament per als viatgers que transitaven per la nostra contrada.

Mots del català actual que hi poden tenir relació [DLC 1994]

rafa f arquit 1 Pilar sortint del pla d’un mur. 2 Contrafort oposat a un arc o una volta. 3 ant Barra travessera clavada a la paret i que, amb la rifa, servia per a sostenir-hi les llances.

rafal 1 m 1 constr Cobert sostingut per pals o per pilars, adossats o no a una façana, a una paret, especialment el que és construït davant el portal o el terrat d’una casa per tal de guardar de la pluja o especialment del sol. 2 fer rafal Fer pont les branques dels arbres d’un caminal, en una carretera, etc.

rafal 2 m ant Casa de camp amb un tros de terra no gaire gran.

rafe f 1 anat anim Línia de sutura entre dues parts o òrgans d’un animal. 2 bot 1 Ressalt que presenten marginalment des de l’hil a la càlaza molts primordis seminals anàtrops i les llavors consegüents. 2 Fissura longitudinal que presenten les valves de certes diatomees. 3 embriol Solc que es forma a la superfície dorsal de la nèurula dels embrions i dels animals epineures en el qual s’allotjarà el cordó nerviós dorsal.

ràfec m constr 1 Part de la teulada que sobresurt del pla d’una façana. 2 p ext Canal de la teulada situada a l’extrem del ràfec.

Sobre rafals i ràfols: http://idd01yq8.eresmas.net/Fitxes/Textos/Arxius/rahals.htm

Pel que fa a la paraula Salem, que acompanya sempre el nom del nostre poble, vol dir, efectivament, "pau", ja que aquest és el significat de l'àrabsalâm, i també es podia utilitzar com a nom de persona amb el mateix significat. L'origen del nom de Salem devia procedir d'un personatge que en l'època musulmana era el senyor o el terratinent d'aquelles terres i que es deia Abdussalem, "servidor de la pau". Més avant, durant els segles XV i XVI, es crea la baronia de la Foia de Salem i és aleshores quan al Ràfol se li afegeix el complement "de Salem", que indicava la seua pertinença a aquesta baronia. Aquesta és la forma que ha perdurat en el nostre topònim actual: el Ràfol de Salem.

Finalment hem de dir que el nom del Ràfol el compartien molts pobles i partides de terme escampats per tota la geografia valenciana (el Ràfol Blanc, al Comtat; el Ràfol d'Alfàndec, a la Valldigna; el Ràfol d'Almúnia, al Marquesat; el Ràfol de Benissalem, a la Marina Baixa...i molts altres). Segurament per distingir el nostre Ràfol entre tots ells va quedar oficialment fixat com el Ràfol de Salem fins als nostres dies.


Topònims recollits per Robert Montaner (1992)

Camins

Camí de Xàtiva
Camí de l'Alcúdia
Camí d'Otos i camí del Pla de Dalt
Camí de l'Horta i camí del Blanquissal
Camí del Siscar
Camí de l'Horta del Sastre
Camí del Billo
Camí de la Punta
Camí del Pla de Baix
Camí del Secanet
Camí de l'Arcada [Arcà]
Camí del Calent
Camí de les Forques
Camí de Salem
Camí de l'Arcadeta [Arcaeta]
Camí de Beniatjar
Camí de l'Horta del Ràfol
Camí del Fondo
Camí de la Pobla

Partides

L'Horta del Ràfol
L'Altet del Cementeri
El Fondo
La Nevera
El Blanquissal
El Siscar
L'Horta
L'Horta del Sastre
La Punta
El Billo
El Pla de Baix
El Pla de Dalt
L'Algoleja
L'Arcada [Arcà]. El Pont del Moro
El Molló
La Gonga
El Calent
El Calentet
Les Forques
El Pouet
L'Alcúdia
El Racó
La Mata
La Foia
El Secanet
L'Arcadeta [Arcaeta]
La Serreta de l'Ermita
El Fondo del Moliner
L'Altet de Llorenç
El Carrascalet
El Portet
Les Planisses
El Corral del Civil de l'Hort
La Barraqueta de Mariana-L'Altet de Mariana.

Les penyes

La Penya Solta
La Penya de Sant Cristòfol

El riu

El Toll de Regina. L'assut vella
El Toll de la Pereta
El Toll Redó
El Toll de la Gota
El Toll del Caix

Les fonts

La Font del Romer
La Font del Cantal (en terme de Salem però de propietat rafolina)
La Font de les Estarelles (en terme de Salem però de propietat rafolina)
La Font de la Magdalena
La Font del Pastís
La Font de la Teula
La Font del Sofre
La Font de l'Horta del Ràfol
La Font del Molinet
La Font de la Xopada de Codina
La Font del Fondo
La Font de la Mata
La Fonteta de Peris
La Fonteta de Guitarró
La Font del Fuster
La Font de la Creïlla
La Fonteta de Borredà
La Fonteta del tio Blai
La Fonteta de Grauet

Bancals

El Bancal de Rejol
El Bancal d'Espinós
El Bancal de Llegó
El Bancal de l'Hospital

© Salvador Jàfer i Sanxis
[La Terra d'Enlloc]
València, març de 1998-agost de 2002

A la Terra d'Enlloc