Llibre dels Àngels / Glossari S


saduceus

Neguen l'existència dels àngels.

Satan o Satanàs

El príncep dels dimonis, anomenat també Belial, Beelzebub o Llucifer. Diable.

satanisme

Schneider, Marius

Schneider, Marius, El origen musical de los animales-símbolos en la mitología y en la escultura antiguas, Barcelona, 1946.

Steiner, Rudolf

El paral·lelisme entre els ordres angèlics i els móns astrals ha estat exposat per Rudolf Steiner amb precisió inaudita en Les Hiérarchies spirituelles, seguint el pseudo-Dionisi Areopagita en el Tractat de les jerarquies celestials.

Suhravardî

  • Suhravardî, El relato del Arcángel purpurado(traducció i comentaris de Mehdi Flores)