Sobre la làpida de Xàtiva

Excavacions arqueològiques de 2004Text sense vocalitzar

 

[1] بسم الله الرحمن الرحيم يايها الناس ان وعد /
[2] الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا و لا يغر /
[3] نكم بالله الغرور هذا قبر احمد بن فهر /
[4] ي رحمه الله كان يشهد ان لا اله الا /
[5] الله وحده لا شريك لاه وان محمدا عبده /
[6] ورسوله ارسله بالهدا ودين الحق ليظهره /
[7] على الدين كله ولو كره المشركون يوم /
[8] وعشرين من جمادا الاولا من سنة سبعة و عشرين /


Text vocalitzat

[1] بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَآيُها النَّاسُ إنَّ وَعْدَ /
[2] اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَكُمُ الحَيَاةُ الدُّنيا وَلا يَغُرَّ /
[3] نَكُمُ بِاللهِ الغَرُورُ هَذَا قَبْرُ أَحْمَدٍ بنِ فِهْرِ /
[4] يٍ رَحِمَهُ اللهُ كَانَ يَشْهَدُ أن لا إلَهَ إلاَّ /
[5] اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لاهُ وَأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ /
[6] وَرَسولُهُ أرْسَلَهُ بِالهُدا وَدينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ /
[7] عَلى الدِينِ كُلِّهِ وَلَو كَرِهَ المُشْرِكُونَ يَومً /
[8] وَعِشْرينَ مِن جُمادا الاُولا مِن سَنَةٍ سَبَعَةٍ وَعِشْرينَ /


Transliteració

1. bismi Allāhi Alraḥmāni Alraḥīmi yā (a)yuhā alnāsa inna wa‘da /
2. Allāhi ḥaqqun falā tagurrannakum alḥayātu aldunyā wa lā yagurra /
3. nnakumu biLlāhi algarūru hadā qabru Aḥmad bni
Fihr /
4. ī raḥimahu Allāhu kāna yašhadu an lā illāha illà /
5. Allāh waḥdahu lā šarīka lahu wa anna Muḥammadan ‘abduhu /
6. wa rasūluhu arsalahu bilhudā wa dīnni alhaqqi liyunẓhirahu /
7. ‘alà aldīni kullihi wa law kariha almušrikūna yawman /
8. wa‘išrīna mina alŷumādā alūlā mina alsannati saba‘a
[o tis‘a] wa‘išrīna /


Traducció al català

/ 1. / En el Nom de Déu, el Tot Clement, el Tot Misericordiós. "Gent! Certament la promesa / 2. / de Déu és veritat. Que no us enganye la vida mundanal i que no us enganye / 3. / [a vosaltres] l'enganyador respecte a Déu" (Alcorà 31:33). Aquesta és la tomba d'Aḥmad bni Fihr- / 4. / -ī. Que Al·lāh tinga misericòrdia d'ell! Testimoniava que no hi ha més Déu que / 5. / Déu, Únic i sense socis, i que Muhàmmad és el seu servidor / 6. / i el seu missatger. "L'envià amb la guia i la Religió de la Veritat per fer-la resplendir / 7. / sobre totes les religions, encara que repugne als associadors" (Alcorà 9:33 / 48:28 / 61:09). Un dia / 8. / i 20 [= 21] de ŷumādā-l-ūlā de l'any 27 (o 29) *

* [suposadament, segons la primera lectura feta el 2004: dijous, 21 de febrer de 648 o divendres, 29 de gener de 650 de l'hègira]. Vegeu més avall la nota de 2009


Traducción al castellano

/ 1. / En el Nombre de Dios, el Todoclemente, el Todomisericordioso. "Oh hombres! Ciertamente la promesa / 2. / de Dios es verdad. ¡Que no os engañe la vida mundana y que no os engañe / 3. / [a vosotros] el engañador respecto a Dios" (Corán 31:33). Esta es la tumba de Aḥmad bni Fihr-/ 4. / -ī. ¡Que Allāh tenga misericordia de él! Daba testimonio de que no hay más Dios que / 5. / Dios, Único y sin asociados, y que Muhammad es su siervo / 6. / y mensajero. "Lo envió con la guía y la Religión de la Verdad para hacerla resplandecer / 7. / sobre todas las religiones, aunque repugne a los asociadores" (Corán 9:33 / 48:28 / 61:09). Un día / 8. / y 20 [= 21] de ŷumādā-l-ūlā del año 27 (o 29).*

* [supuestamente, según la lectura inicial de 2004: jueves, 21 de febrero de 648 o viernes, 29 de enero de 650 de la hégira:]. Consúltese la nota de 2009


[Juny de 2004]: En la transcripció inicial del text col·laboràrem, després d'una versió inicial que se'ns féu arribar, Hamza Ponce (Xàtiva), Salvador Jàfer (València) i Aḥmad Sa‘īd Al-‘Aīdī (Allevard, França). Agraïm la col·laboració del germà Abū Bakr (València) en tot el procés.

La datació es va traure amb el conversor de dates de http://www.islamicfinder.org/


Les aleies de l’Alcorà i les transliteracions procedeixen de

http://www.searchtruth.com/

Alcorà 31:33

 (33) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Attaqū Rabbakum Wa Akhshaw Yawmāan Lā Yajzī Wa A-Dun `An Waladihi Wa Lā Mawlūdun Huwa Jāzin `An Wa A-Dihi Shay'āan 'Inna Wa`da Allāhi Ĥaqqun Falā Taghurrannakumu Al-Ĥayā Atu Ad-Dunyā Wa Lā Yaghurrannakum Billāhi Al-Gharūru (33)

[2001 Epalza, p. 605]: “Oh homes, oh gent! Tingueu temor del vostre Senyor, de no servir-lo suficientment! Temeu el dia en què el pare no pugui fer cap ajuda al seu fill, ni el fill pugui ajudar el pare, en res! El que Al·là, Déu, ha promès és veritat i es fa! Que aquesta vida terrenal no us enganyi! Que el qui és un gran enganyador [el dimoni Al-Garur] no us engany sobre l’ésser de Déu, Al·là! (33)

Alcorà 09:33

 (33) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

(33) Huwa Al-Ladhī 'Arsala Rasūlahu Bil-Hudá Wa Dīni Al-Ĥaqqi Liyužhirahu `Alá Ad-Dīni Kullihi Wa Law Kariha Al-Mushrikūna

[2001 Epalza, p. 294]: “Ell ha enviat el Seu missatger amb el guiatge, que és perfecte i és la religió de veritat, perquè lluï sobre la resta de religions, amb el disgust dels qui associen a Al·là, Déu, altres deïtats.” (33)

Alcorà 48:28

 (28) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

(28) Huwa Al-Ladhī 'Arsala Rasūlahu Bil-Hudá Wa Dīni Al-Ĥaqqi Liyužhirahu `Alá Ad-Dīni Kullihi Wa Kafá Billāhi Shahīdāan

[2001 Epalza, p. 762]: “Ell ha tramès el Seu enviat i missatger, amb la guia bona i la religió de la veritat, perquè domini la seva llum sobre les altres religions. Al·là, Déu, és suficient com a testimoni!” (28)

Alcorà 61:09

 (9)  هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

(9) Huwa Al-Ladhī 'Arsala Rasūlahu Bil-Hudá Wa Dīni Al-Ĥaqqi Liyužhirahu `Alá Ad-Dīni Kullihi Wa Law Kariha Al-Mushrikūna

[2001 Epalza, p. 832]: “Ell és qui ha enviat el Seu missatger i enviat, amb la bona guia, amb la religió de la veritat, perquè aquesta lluï en el món sobre les altres religions, totes, malgrat que això faci rabiar els qui associen a Déu, Al·là, altres deïtats!” (9) 

Aquesta aleia, anomenada de la “missió profètica de Mahoma”, molt semblant a les dues referides abans (48 i 9), era molt habitual en l’encunyació de les monedes andalusines, segons Francisco Codera, Tratado de numismática arábigo-española, Madrid, 1879, p. 24, nota 3.


Nota del 6 d'agost de 2009

Posteriorment a l'elaboració d'aquesta informació, i atesa l'opinió d'especialistes en epigrafia islàmica, m'he replantejat la datació de la làpida, i m'atenc a l'opinió de Carmen Barceló. Segons la seua opinió, a la data li falten les centenes, suprimides en aquest cas, com en altres inscripcions islàmiques. Per l'estil de la lletra, podria tractar-se d'una làpida dels segles XI-XII (IV-Vh). I per tant, la data podria ser el diumenge o el dilluns 21 o 22 de març de 1036 o el 27 o 28 de febrer de 1038, segons els càlculs que he fet amb el conversor de dates d'Islamic Finder.

Nota del 7 d’agost de 2009

 

http://identidadandaluza.wordpress.com/2009/08/07/reflexiones-sobre-la-lapida-de-xativa/#comment-6464

 

No quería insistir más sobre el tema, pero… Cuando intenté descifrar la escritura de la lápida de Xàtiva, las dos mayores dificultades fueron el nombre del fallecido y la datación. Ambas son de lectura difícil e insegura. Aún hoy no tengo claras ninguna de las dos cosas. Si se observa la lápida con detención, se puede ver que el artesano que la elaboró tuvo que cortar el final del nombre del fallecido y pasar su última letra a la línea siguiente: Aḥmad bn ?hr / ī; lo mismo le ocurrió con el final del texto donde aparece la datación, tuvo que comprimir las letras para que le cupieran en el corto espacio que le quedaba. La lectura se hace difícil e incluso la cifra puede variar según como se lean los grafemas, ya que en todo el texto de la lápida, hay ausencia de puntos diacríticos. Hay dos palabras, en el nombre del mes, cuya letra final no se corresponde con la ortografía árabe actual: ŷumādà-l-ulà, donde la vocal larga final está representada con un alif, mientras que ahora se representa con alif maqsūra, como la letra yā’ pero sin los dos puntos diacríticos inferiores.

 

Respecto a la fecha sigo pensando que se trata de una abreviación, parecida a cuando actualmente escribimos, por ejemplo, 7/VIII/09, donde se supone el 2000, porque es de conocimiento común. O cuando decimos que tal persona nació o murió el 31 de enero del 54, por ejemplo, donde es obvio que se suple el 1900.

 

Los fragmentos relacionados con aleyas coránicas se pudieron leer con facilidad gracias a la participación previa de un hermano argelino en su lectura. Después hice una búsqueda en el texto coránico y encontré tres aleyas que podían estar relacionadas con el texto de la lápida. En la lápida no aparecen completas sino como fragmentos de citación. Las he puesto en mi página de internet, que he retomado, por si alguien las quiere comprobar. Así mismo anoche conseguí pasar el texto a formato Unicode y ahora se puede leer en árabe sin necesidad de descargar la fuente Arabic Web de Pars Negar de la versión anterior.

 

Con la paz.

 

Salvador Jàfer

Wa Allāhu a‘lam!


Enllaços relacionats

Bibliografia


© Salvador Jàfer i Sanxis
La Terra d'Enlloc
València, juny de 2004 - agost de 2009