7. Bibliografia

[1989 Al-Fârid] = Ibn al-Fârid, Poema del camino espiritual, traducido del árabe por Carlos Varona Narvión, con un estudio preliminar sobre los géneros báquico y amoroso en la literatura mística musulmana, Madrid, Hiperión («Poesía», 136), 1989.

[1996 Addas] = Claude Addas, Ibn Arabî o la búsqueda del azufre rojo, trad. de Alfonso Carmona, Múrcia, Editora Regional, 1996.

[1996 Addas] = Claude Addas, Ibn Arabî et le voyage sans retour,París, Éditions du Seuil, 1996.

[1986 Arabí] = Ibn Arabí, El núcleo del núcleo, Málaga, Sirio. Trad. de P. J. Aguado Saiz, 1986.

[1987 Arabí] = Ibn Arabí, Tratado de la unidad, Màlaga, Sirio, 1987. Trad. de R. Pla Sales.

[1989 Arabí] = Ibn Al-Arabi, El árbol del universo (Shajarat al-Kawn), traducción, estudio y notas de Arthur Jeffery, Madrid, Editorial Sufi.

[1991 Arabí] =  Al- Arabî, Muhyî-d-Dîn, Los engarces de la sabiduría, trad. de Abderramán Mohamed Maanán, pròl. d'Abderramán Medina, Madrid, Hiperión («Libros Hiperión»), 1991.

[1996 Arabí] = Ibn Arabî, Las iluminaciones de la Meca, Madrid, Ediciones Siruela (El Árbol del Paraíso, 5), 1996.

[1996 ´Arabí] = Ibn al-´Arabí. Tratado del amor. Introducción y notas de Maurice Gloton. Madrid: EDAF. 1996.

[1998 Arabí] = Ibn al- Arabí. El tabernáculo de las luces (Mishkat al anwâr). 101 dichos del Profeta. Edición bilingüe. Madrid: Editorial Sufi.

[1931 Asín] = Asín Palacios, Miguel, El Islam cristianizado. Estudio del «sufismo» a través de las obras de Abenarabí de Murcia, dibujos de C. de Miguel. Reedició: Madrid, Hiperión, («Libros Hiperión», 58), 19812.

[1935 Asín] = Asín Palacios, Miguel, Vidas de santones andaluces. La «Epístola de la Santidad» de Ibn Arabî de Murcia. Reedició: Madrid, Hiperión, («Libros Hiperión», 57), 19812.

[1984 Asín] = Asín Palacios, Miguel, La escatología musulmana en la Divina Comedia, seguida de Historia y crítica de una polémica, Madrid, Hiperión, 4a edició, 1984.

[1992 Asín] = Asín Palacios, Miguel, Tres estudios sobre pensamiento y mística hispanomusulmanes, Madrid, Hiperión, 1992.

[1981 Attâr] = Sulaymân al- Attâr, Al-Hayâl wa-l-ši r fî tasawwuf al-Andalus. Ibn Arabî, Abû al-Hasan al-Šustarî wa Ibn Hamîs al-Tilimsânî, El Caire, Dâr al-Ma ârif, 1981.

[1991 Averrois] = Averrois, Destrucció de la «Destrucció», trad. i ed. a cura de Josep Puig Montada, Barcelona, Edicions 62 («Textos Filosòfics», 59).

[1992 Badia/Bonner] = Lola Badia - Anthony Bonner, Ramon Llull: vida, pensamiento y obra literaria, Barcelona, Ed. Quaderns Crema, 1992.

[1993 Batllori] = Batllori, Miquel, Obra Completa, II: Ramon Llull i el lul·lisme, ed. a cura d'Eulàlia Duran, coordinador: Josep Solervicens, pròleg d'Albert Hauf, València, Tres i Quatre («Biblioteca d'Estudis i Investigacions», 19).

[1983 Bouhdiba] = A. Boudhiba, «Amour sacré et amour profane chez Mohidine Ibn Al Arabi», Actas del IV Coloquio Hispano-Tunecino (Palma de Mallorca, 1979), Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1983, ps. 59-61.

[1985 Brummer] = Brummer, Rudolf, «Una qüestió debatuda: Ramon Llull va escriure llibres en àrab?» Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XI: Miscelània Antoni M. Badia i Margarit, 3, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 55-70.

[1970 Burckhardt] = Burckhardt, Titus, La civilización hispano-árabe, trad. esp. de R. Kuhne Brabant, Madrid, Alianza Editorial, («AU», 175), 19792. Trad. de Die maurische Kultur in Spanien, 1970.

[1982 Burckhardt] = Burckhardt, Titus, Clave espiritual de la astrología musulmana. Según Muhyudín Ibn Arabí, Barcelona, J. J. de Olañeta, ed., («Sophia perennis», 2), trad. de V. Argimón, 1983.

[1977 Cantarino] = Cantarino, Vicente, Casidas de amor profano y místico. Ibn Arabî (Estudio y traducción), México, Porrúa.

[1990 Carmona] = Congreso Internacional sobre Ibn al-Arabî (Múrcia, 1990). Los dos horizontes: textos sobre Ibn al-Arabî, ed. a càrrec d'Alfonso Carmona López, Múrcia, Editora Regional, 1992.

[1948 Castro] = Castro, Américo, España en su historia, Buenos Aires.

[1995 Chebel] = Malek Chebel, Encyclopédie de l'Amour en Islam, París, Payot, 1995.

[1958 Corbin] = Henry Corbin, L'imagination créatice dans le soufisme d'Ibn Arabî, París, Flammarion, 1958. Traducció espanyola: La imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabî, Barcelona, Destino, 1993.

[1994 Corbin] = Henry Corbin. Historia de la filosofia islámica. Madrid. Trotta. [Trad. esp. d'Histoire de la philosophie islamique. Gallimard. 1964. 1968].

[1986 Corriente] = Corriente, Federico, «La poesía estrófica de Ibn Arabî de Murcia: el céjel XXII», Alacant, Sharq al-Andalus, 3: 19-24.

[1988 Corriente] = Federico Corriente. Poesía estrófica (céjeles y/o muwassahát atribuidas al místico granadino Al-Shustarí, siglo XIII d.C.). Madrid.

[1993 Cortés] = Carles Cortés i Orts. «Entorn a una nova ordenació temàtico-mística dels versicles del Llibre d'Amic e Amat», Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes , 1 (Alacant/Elx 9-14 de setembre de 1991). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 124), pàgs. 31-46.

[1968 Cruz] = Cruz Hernández, Miguel, Ibn Arabî de Murcia, Murcia, Academia Alfonso X el Sabio.

[1977 Cruz] = Cruz Hernández, Miguel, El pensamiento de Ramón Llull, València, Fundación Juan March/Editorial Castalia, («Pensamiento literario español», 3), 1977.

[1981 Cruz] = Hernández, Miguel, Historia del pensamiento en el mundo islámico: I. De los orígenes hasta el siglo XII; II. Desde el Islam andalusí hasta el socialismo árabe, Madrid, Alianza Editorial («AU», Textos, 28-29), 1981.

[1988 Chevalier/Gheerbrant] = Chevalier Jean; Gheerbrant, Alain, Diccionario de los símbolos, Barcelona, Herder, 19882. També citat [1988 DS].

[1986 Dionisi] = Dionisi Areopagita, Dels noms divins. De la teologia mística, trad. i ed. a cura de Josep Batalla, Barcelona, Editorial Laia («Textos Filosòfics», 39).

[1974 Djedidi] = Djedidi, Tahar Labib, La poésie amoureuse des arabes: les cas des udhrites. Contribution a une sociologie de la littérature arabe, Alger, 1974.

[1979 DLC] = Diccionari de la literatura catalana, sota la direcció de Joaquim Molas (1965-71) i Josep Massot i Muntaner (1977-79), Barcelona, Edicions 62, («Cultura Catalana Contemporània», 9).

[1942 El-Fasi] = El-Fasi, Mohammed, La poésie arabe andalouse et son influence sur les troubadours provençaux, Paris, Cahier du Sud.

[1934 Etchegoyen] = Etchegoyen, G., «La mystique de Raymond Lulle d'après le Livre de l'Ami et de l'Aimé»; Études franciscaines, XLVI, 1934: 66-69.

[1996 Galmés] = Álvaro Galmés de Fuentes, El amor cortés en la lírica árabe y en la lírica provenzal, Madrid, Cátedra, 1996.

[1999 Galmés] = Álvaro Galmés de Fuentes, Ramón Llull y la tradición árabe. Amor divino y amor cortés en el «Llibre d'Amic e Amat», Barcelona, Quaderns Crema, 1999.

[1965 Gilson] = Gilson, Étienne, La filosofía en la Edad Media. Desde los orígenes patrísticos hasta el fin del siglo XIV, trad. esp. d'A. Pacios i S. Caballero, Madrid, Gredos («BHF», 12), 2a edició.

[1945 González ] = González Palencia, Àngel, Historia de la literatura arábigo-española, Barcelona, Labor, núms. 164-165. 2a edició.

[1952 Hazm] = Ibn Hazm de Córdoba, El collar de la paloma. Tratado sobre el amor y los amantes, trad. por E. García Gómez, con un prólogo de J. Ortega y Gasset. Reedició: Madrid, Alianza Editorial, («El libro de Bolsillo», 351), 19713.

[1994 Hazm] = Ibn Hazm de Còrdova, El collar de la coloma. Tractat sobre l'amor i els amants, adaptació d'Antoni Martínez de Xàtiva, Picanya, Edicions del Bullent (Colecció Torsimany, 1).

[1983 Isutzu] = Toshihiko Izutsu, Sufismo y taoísmo, 2 vols., Madrid, Siruela (El Árbol del Paraíso, 10-11). Trad. espanyola d'Anne Hélène Suárez, 1993.

[1975 Lings] = Lings, Martin, ¿Qué es el sufismo?, Madrid, Taurus, («Biblioteca de Estudios Tradicionales», 7), 1981. Trad. esp. de What is Sufism?, London, Allen & Unwin, Ltd., 1975.

[1927 Llull] = Llull, Ramon, Llibre de amic e amat, text per Marçal Olivar, introducció i notes per Mn. Salvador Galmés, Barcelona, Bàrcino, («ENC», A, 14), 1927.

[1935-1934 Llull] = Llull, Ramon, Llibre d'Evast e Blanquerna, 4 vols., a cura de S. Galmés, Editorial Bàrcino, («ENC», A, 50-51, 58-59, 74, 75), Barcelona, 1935-1954.

[1972 Llull] = Llull, Ramon, Doctrina pueril, a cura de Gret Schib, Barcelona, Bàrcino («ENC», A, 104).

[1980 Llull] = Llull, Ramon, Arbre de Filosofia d'Amor, ed. a cura de Gret Schib, Barcelona, Bàrcino («ENC», 117).

[1984 Llull] = Llull, Ramon, Antologia Filosòfica, a cura de Miquel Batllori, Barcelona, Editorial Laia, («Textos filosòfics», 30), 1984.

[1993 Llull] = Llull, Ramon, Llibre del gentil e dels tres savis, a cura d'Antoni Bonner, Palma de Mallorca, Patronat Ramon Llull («NEORL», 2).

[1995 Llull] = Llull, Ramon, Llibre d'amic i amat, edició crítica d'Albert Soler i Llopart, Barcelona, Editorial Barcino (ENC, B, 13), 1995.

[1986 Maimònides] = Maimònides, De la «Guia dels perplexos» i altres escrits, trad. i ed. a cura d'Eduard Feliu, Barcelona, Editorial Laia («Textos Filosòfics», 41).

[1883 Menéndez] = Menéndez Pelayo, Marcelino, Historia de las ideas estéticas en España. Reedició: Obras completas, I, Madrid, 1940, ps. 397-429.

[1936 Montoliu] = Montoliu, Manuel de, «Ramon Llull, trobador», Estudis Universitaris Catalans (1936), ps. 363-398.

[1958 Montoliu] = Montoliu, Manuel de, Ramon Llull i Arnau de Vilanova, Barcelona, Alpha, («Les grans personalitats de la literatura catalana», 2), 1958. Vegeu especialment: «El pretès origen aràbic del misticisme lulià», ps. 64-69.

[1990 Mujica] = Mujica Pinilla, Ramón, El collar de la paloma del alma: Amor sagrado y amor profano en la enseñanza de Ibn Hazm y de Ibn Arabî, Madrid, Hiperión («Libros Hiperión»).

[1963 Nelli] = Nelli, René, L'érotique des troubadours, Toulouse, É. Privat.

[1946 Nykl] = Nelli, A. R., Hispano-Arabic Poetry and its relations with the Old Provençal Trouvadours, Baltimore.

[1975 Pareja] = Pareja, Félix M., La religiosidad musulmana, Madrid, La Editorial Católica («BAC», 374, Semina Verbi), 1975.

[1986 Parker] = Parker, Alexander A., La filosofía del amor en la literatura española (1480-1680), Madrid, Cátedra, («Crítica y estudios literarios»), 1986. Trad. esp. de The philosophy of love in Spanish literature 1480-1680, Edinburgh University Press, Edinburgh, Scotland.

[19532 Pérès] = Pérès, Henri, Esplendor de al-Andalus, La poesía andaluza en árabe clásico en el siglo XI. Sus aspectos generales, sus principales temas y su valor documental, traducció espanyola de Mercedes García Arenal, Madrid, Hiperión («Libros Hiperión»), 1983.

[1983 Plató] = Plató, Diàlegs, VI, text grec revisat i traducció d'Eulàlia Presas, Barcelona, Fundació Bernat Metge, («Escriptors grecs», 223).

[1979 Polit] = C. E. Polit. «Analogías entre el Libre d'amic e amat y algunos textos sufíes medievales». Estudis de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes. Actes del Primer Col·loqui d'Estudis catalans a Nord-Amèrica (Urbana, 30 de març - 1 d'abril de 1978). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 15), pgs.171-180.

[1917 Probst] = Probst, J. H., «L'amour mystique dans l'Amic e Amat de Ramon Llull», Arxius de l'Institut de Ciències, IV, Barcelona, 1927: 293-322.

[1993 Riera] = Jaume Riera i Sants. «Falsos dels segles XIII, XIV i XV», Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes , 1 (Alacant/Elx 9-14 de setembre de 1991). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 124), pàgs. 425-491.

[1989 Quzmân] = Ibn Quzmân, Cancionero andalusí, ed. de Federico Corriente, Madrid, Hiperión («Poesía», 146).

[1928 Ribera] = Ribera, Julián, «Orígenes de la filosofia de Raimundo Lulio», Disertaciones y opúsculos, Madrid, 1928, ps. 152-179.

[1980 Riquer] = Riquer, Martí de, «Ramon Llull», Història de la literatura catalana, I, Barcelona, Ariel («Clàssics Catalans»). Segona edició, ps. 197-352.

[1979 Rubiera] = Rubiera, María Jesús, «Las décimas del profeta de Ibn Arabî de Murcia», Madrid, Al-Qantara, 1.

[1985 Rubió] = Rubió i Balaguer, Jordi, Ramon Llull i el lul·lisme, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, («Biblioteca Abat Oliba», 37: Obres de Jordi Rubió i Balaguer, 2), 1985.

[1988 Rûmî] = Rûmî, Jalâl al-Dîn, Poemas sufíes, versión, selección, prólogo y notas de Alberto Manzano, Madrid, Hiperión («Poesía», 121), 1993, 2a edició.

[1927 Sáinz] = Sáinz Rodríguez, P., Introducción a la historia de la literatura mística en España, Madrid.

[1974 Sala-Molins] = Sala-Molins, Lluís, La philosophie de l'amour chez Raymond Lulle, Paris, Mouton.

[s.a. Saleh] = Waleed Saleh Alkhalifa, «Amor, locura, muerte (Las dos caras del amor en la tradición árabe)», fotocòpia de treball mecanografiat cedida per gentilesa de l'autor.

[1991 Satz] = Satz, Mario, Umbría lumbre. San Juan de la Cruz y la sabiduría secreta en la Kábala y el Sufismo, Madrid, Hiperión («Libros Hiperión»).

[1986 Shah] = Shah, Idries, El camino del sufi, Barcelona, Paidós («Orientalia», 15), 1986.

[1993 Tornero] = Emilio Tornero, "Noticia sobre la publicación de obras inéditas de Ibn Masarra", Al-Qantara, 14 (1993), ps. 47-64.

[1993 Trias] = Sebastià Trias Mercant, Ramon Llull, el pensamiento y la palabra, Mallorca, Ed. El Tall, 1993.

[1980 Urvoy] = Urvoy, Dominique, «Penser l'Islam: les presupposés islamiques de l'Art de Llull», Études musulmanes, XIII, Paris, Vrin.

[1968 Vadet] = Vadet, Jean Claude, L'esprit courtois en Orient dans les cinq premiers siècles de l'Hegire, París.

[1976 Weischer] = B. M. Weischer. «Raimundus Lullus und die islamische Mystik», en Islam und Abendland. Berna-Frankfurt, 1976, pàgs. 152-153.

Discografia

[1998 Piñana] = Curro Piñana, De lo humano y lo divino. Poemas de Ibn Al-Arabí adaptados al cante flamenco, Radiotelevisión Española, 1998.

Enllaços:

  • El sufisme
  • Muhyiddin Ibn Arabi Society
  • [índex] [pàgina anterior] [pàgina següent]