Glossari d'Islamologia, H - H· - H


xxxx

mmm


hadiyya (pl. hadâyâ)

Obsequi, regal.

hiba (pl. hibât)

Donació.

h·abûs (pl. h·ubus)

Fundació pietosa.

Huici Miranda, Ambrosio

[GEC,VIII, 517] = (Huarte, Navarra 1880 - València 1973). Historiador. Des del 1911 fou catedràtic de llatí a l'Institut de València. Autor de diverses col·leccions de documents (Las crónicas latinas de la Reconquista, Colección diplomática de Jaime I el Conquistador, en set volums), de nombroses traduccions de l'àrab (com la Colección de crónicas árabes de la Reconquista) i de notables estudis, dedicats especialment a la València musulmana, sobretot els tres volums de Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y modificaciones (1970). (DBP)

h·ad·âna

Cura de la prole.

h·add (pl. h·udûd)

Pena, càstig.

h·adît (pl. ah·adît)

Conversa, relat, frase literal de l'Enviat d'Al·lah. [Chebel 1995: 190-191]: "Dita", "conversa" o "relat" atribuït al Profeta i recollit per un isnad (testimoni auditiu) que l'hauria transmés a un altre oient, el qual va fer el mateix fins al col·lector patentat (muhaddit) que el va recollir i el va consignar en un llibre de logia anomenat S·ah·îh· ("Autèntic"): la cadena de garants (isnad) que acredita la paraula transmesa (matn) està sotmesa a nombroses verificacions. El h·adît es diu qudsî (diví o sagrat) quan, reportat pel Profeta, és posat directament en "boca" d'Allâh (d'ací la seua designació d'illâhî) i representa, per tant, una font d'informació que contrasta amb el h·adît tradicional. Els h·adîts o ah·adît es classifiquen així en funció de llur exactitud: un h·adît autèntic es diu s·ah·îh·, digne de fe, quan obté l'adhesió de tots els tradicionistes (muh·additûn). Segueixen dues altres categories de h·adît: el h·adît bo (h·asan) i el h·adît feble (da'if). Aquest darrer és generalment apòcrif. De tota manera, segons les pròpies paraules del Profeta, «no hi ha h·adît millor que l'Alcorà». Sis grans reculls d'ah·adît, els Sunnan, anomenat cadascun S·ah·îh·, "L'Autèntic", en constitueixen el corpus. Dos d'entre ells es consideren excel·lents: el S·ah·îh· de Buhârî al-Juf'î (810-870) i el S·ah·îh· de Muslim (816-873), però també es consulten regularment per part dels erudits musulmans unes altres dotze fonts autoritzades: at-Thirmidi (824-892), Abû Dawûd (mort el 888), An-Nasa'ï (mort en 915), Ibn Maja (mort el 886), Ad-Damiri (mort el 869), l'Imam Mâlik (716-795), Ibn Sa'd (mort el 844 o 845), Ibn Hanbal (780-855), Ibn Hishâm (mort el 834), Al-Waqidi (474-822) i altres. Ibn Hanbal i Malik donaren lloc cadascun a una escola jurídica important (madhab), seguides encara en els nostres dies per una bona part dels sunnites.Termes relacionats: Buhârî, Muslim, Nawâwî, tradicions,

hanefita [àr. h·anafî]

[GEC: VIII, 363]: Dit de l'escola jurídica fundada per Abû H·anîfa i dels membres que en formaren part. Les doctrines de l'escola, elaborades a través de l'analogia metòdica i de l'aprovació basada en la rectitud de la solució, foren seguides pels abbàssides i pels aglabites.

hanefisme

[Chebel 1995: 193]: Escola jurídica musulmana fundada per Abû H·anîfa, teòleg d'origen iranià, nascut a l'Iraq el 696, mort a Bagdad devers el 767. Els hanefites --presents sobretot a l'Àsia Central, al Pakistan, a l'Afganistan, a l'Índia, a la Xina i a Turquia-- són els seguidors de les prescripcions d'aquesta escola (madhab), sense el dogmatisme rigorós que s'observa entre els altres sunnites. Preconitzen l'opinió personal (ray', el judici analògic i comparatiu (qiyas), el judici preferencial (is·tihsan) i l'esforç de comprensió i d'anàlisi (ijtihad).

Els jardins d'Al-Àndalus
Darrera actualització: maig de 2004